Το Προσωπικό

Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων καθώς και την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναλαμβάνουν:

    • Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
    • Μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. Τμημάτων άλλου Α.Ε.Ι., ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές καθώς και ειδικοί επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη.
    • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική δραστηριότητα.
    • Στελέχη παραγωγής με πολύ υψηλή επαγγελματική εμπειρία ή εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Αναλυτική παρουσίαση των Διδασκόντων.