Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης – απόφοιτους επαγγελμάτων υγείας – με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών που θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Στους επιμέρους στόχους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών:

  • στις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στις τεχνικές αναζήτησης, αποτίμησης και υιοθέτησης της γνώσης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης και βέλτιστης φροντίδας υγείας.
  • στις τεχνικές και στις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή – υιοθέτηση της αποκτηθείσας, εξειδικευμένης, έγκυρης και επικαιροποιημένης γνώσης, αλλά και την αξιολόγηση του αποτελέσματος που προκύπτει για το σύστημα υγείας, τον ασθενή και την οικογένεια του (κόστος – αποτελεσματικότητα).
  • στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με στόχο οι απόφοιτοι του προγράμματος να αποκτήσουν την ικανότητα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης.