Τρόποι Υλοποίησης – Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» προσφέρεται ως «δια ζώσης».

Η διδασκαλία περιλαμβάνει πλήρη και υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων ένα 3ήμερο – 4ήμερο το μήνα.

Το Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και έχει χρονική διάρκεια κατ’ ελάχιστο 18 μήνες (τρία διδακτικά εξάμηνα).

Το πρώτο και το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (θεωρητικές παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις).

Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει μόνο την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Ο φοιτητής επιλέγει και δηλώνει το θέμα της πριν το τέλος του δευτέρου εξαμήνου, καθώς και το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή. Η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα με επιπρόσθετη εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα ή αντιστρόφως κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος καθηγητή.

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και της μεταπτυχιακής εργασίας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των αντιστοίχων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.