Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας».

    • Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χορήγηση του Μ.Δ.Ε.
    • Στον απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγηθεί πριν από την τελετή απονομής τίτλου βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Το πρωτότυπο δίπλωμα εκδίδεται σε ένα μόνο αντίγραφο.