Μεταπτυχιακή Εργασία

 

    • Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει μόνο την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.
    • Ο φοιτητής επιλέγει και δηλώνει το θέμα της στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, καθώς και το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου, να εντάσσεται στα γνωστικά πεδία των διδασκομένων μαθημάτων και η εκπόνηση της είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
    • Η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με επιπρόσθετη εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα ή αντιστρόφως κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος καθηγητή.
    • Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να αντικαθίσταται με άλλον πρόσφορο επιστημονικό τρόπο που κρίνεται τεκμηριωμένα ότι ισοδυναμεί με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν αντί διπλωματικής εργασίας δυο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι άρθρο σε επιστημονικό ξενόγλωσσο περιοδικό και η άλλη σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών.
    • Για την παρακολούθηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη (όλοι τους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) και παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση ανοικτή σε ακροατήριο.

Τίτλοι Διπλωματικών Εργασιών 2ου Κύκλου Σπουδών