Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια επιλογής: Το σύνολο των εισακτέων επιλέγεται έπειτα από αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, κατάταξη και τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση:

 • του βαθμού πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 0,3
 • της προσωπικής συνέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 0,7


 

σύμφωνα με τον τύπο:

Τελική βαθμολογία = Βαθμός πτυχίου × 0,3 + Βαθμός συνέντευξης × 0,7

 

όπου:

 • ο βαθμός πτυχίου αναγράφεται ως ακέραιος αριθμός δύο δεκαδικά ψηφία
 • η συνέντευξη βαθμολογείται σε μια κλίμακα από 1 έως 10, όπου


Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Τίτλο/ους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Βιογραφικό σημείωμα (με ανάλυση επιστημονικού και επαγγελματικού έργου).
 • Κείμενο ερευνητικών προθέσεων, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα καταγράφουν τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Στοιχεία επικοινωνίας δύο επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους για χορήγηση δύο (2) συστατικών επιστολών.
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκησης να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
 • Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτούνται τη συμμετοχή.