Υποχρεώσεις φοιτητών

 

Κατά την  εγγραφή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν, επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους, και τα εξής:

  • Δήλωση ατομικών στοιχείων.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
  • Τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στο Α’ Εξάμηνο σπουδών (1000 ευρώ) σε ειδικό λογαριασμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά όλες τις μορφές διδασκαλίας για κάθε ενότητα του μαθήματος. Οι διδάσκοντες καταγράφουν τον αριθμό των φοιτητών και καταθέτουν το παρουσιολόγιο στη γραμματεία.

Η βαθμολογία για κάθε μεταπτυχιακό μάθημα και τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία κλιμακώνεται από 0 έως το 10. Ελάχιστος βαθμός προαγωγής για κάθε μάθημα είναι το 6. Βαθμός μικρότερος του 6 ισοδυναμεί με ανεπιτυχή παρακολούθηση.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε χώρους του Ιδρύματος ένα 3ήμερο- 4ήμερο το μήνα.