Κατηγορίες Υποψηφίων

Στo Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 35 με εξαίρεση την περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων. Μετά την διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, ένα ποσοστό 30% των εισακτέων θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 35 του ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Πρόσθετα το Ίδρυμα θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

 

Κριτήρια επιλογής: Το σύνολο των εισακτέων επιλέγεται έπειτα από αξιολόγηση. Προϋπόθεση για την επιλογή πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η αξιολόγηση, κατάταξη και τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση:

􀂃 του βαθμού πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 0,3

􀂃 της προσωπικής συνέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 0,7 σύμφωνα με τον τύπο:

Τελική βαθμολογία = Βαθμός πτυχίου Χ 0,3 + Βαθμός συνέντευξης Χ 0,7

όπου:

􀂃 ο βαθμός πτυχίου αναγράφεται ως ακέραιος αριθμός με δύο δεκαδικά ψηφία

􀂃 η συνέντευξη βαθμολογείται σε μια κλίμακα από 1 έως 10, όπου 10=άριστη.

 

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή/και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος έπειτα από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. Κατά την προφορική συνέντευξη η επιτροπή κρίνει την προσωπικότητα του υποψήφιου και αξιολογεί την επιστημονική του συγκρότηση, το τυχόν προγενέστερο ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο και την κριτική του ικανότητα. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί ξεχωριστά και ο μέσος όρος του βαθμού των μελών της επιτροπής λαμβάνεται υπόψη για το τελικό βαθμό της συνέντευξης.

 

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Σ.Ε. και εισηγείται στη Γ.Σ. σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις. Η Γ.Σ. τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

 

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εμπρόθεσμα, προς τη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά είναι:

i. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας.

ii. Τίτλο/ους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

iii. Βιογραφικό σημείωμα.

iv. Αναλυτική Βαθμολογία.

v. Κείμενο ερευνητικών προθέσεων, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα καταγράφουν τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.

vi. Ονόματα επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους που θα χορηγήσουν δύο συστατικές επιστολές γι’ αυτούς.

vii. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:

viii. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκησης να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.

ix. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτούνται τη συμμετοχή.